Tuntematon vanhusneuvosto

26.09.2022

Jokaisessa kunnassa on kuntalain mukaan oltava vanhusneuvosto, joka voi olla myös useamman kunnan yhteinen. Tein pienen kyselyn lähipiirissäni ja tiedustelin, miten tunnettu vanhusneuvosto on ja missä yhteydessä he ovat törmänneet neuvostoon. Vanhusneuvosto on valitettavasti pysynyt melko etäisenä isolle osalle ihmisiä. Johtuneeko siitä, että neuvosto on epäonnistunut viestinnässään vai siitä, että vanhat ihmiset halutaan pitää takaa-alalla aktiivisesta toiminnasta yhteiskunnassamme.

Tietoa ikääntymisestä on kyllä saatavilla mutta kuten tiedämme, tieto on hajallaan. Jos ei aikaisemmin ole törmännyt vanhusneuvosto-sanaan, sitä ei myöskään osaa etsiä hakukoneilla. Neuvostosta saatava tieto on niukanlaista mutta palaan siihen myöhemmin tässä artikkelissa. Jotta asia ei tästä helpottuisi, vanhusneuvostolla on myös monta nimeä, joista yleisimmin käytetty on vanhusneuvosto. Sitä nimeä käytän blogissanikin. Muita nimiä ovat esimerkiksi ikäneuvosto, ikäihmisten neuvosto, eläkeläisneuvosto ja seniorineuvosto.

Vanhusneuvoston tehtävät

Vanhusneuvoston tehtävä on vaikuttaa kunnan eri toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin kannalta.

Vanhusneuvosto on kuntien lakisääteinen pysyvä yhteistyöelin, jonka tehtävänä on myös varmistaa ja huolehtia kuntien ikääntyneen väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista.

Vanhusneuvosto on vastuussa toiminnastaan kunnalle, ja ennen kaikkea kuntalaisille. Jäsenet eivät muodollisesti ole kunnan luottamushenkilöitä, vaikka heidän asemansa on lähes vastaava.

Jokainen vanhusneuvosto on tehnyt suunnitelmat ja määritellyt tehtävät ja tavoitteet oman kunnan lähtökohdista. Kävin läpi useiden kaupunkien vanhusneuvoston verkkosivut. Yleisesti ottaen voi sanoa, että tehtävät ovat ympäripyöreitä. Jos ne listataan muotoon, parannetaan ja kehitetään ikäihmisten osallistumismahdollisuuksia, niin se ei avaa toimintaa kansalaisille. Tavoitteet tulisi olla konkreettisia ja riittävän yksilöityjä esimerkiksi: perustetaan vanhusneuvoston Facebook-sivut ja järjestetään keskustelutilaisuusia kerran kuukaudessa.

Vanhusneuvoston jäsenet

Vanhusneuvoston kokoonpano vaihtelee kunnasta toiseen. Puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi jäseninä on alueella vaikuttavien järjestöjen edustajia, jotka toimivat pääosin ikääntyneiden parissa. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ryn suositus on, että vanhusneuvoston jäsenet valitaan kunnan alueella vaikuttavista keskeisistä eläkeläisjärjestöistä. Kaupungin asiantuntijoita/virkamiehiä näyttää olevan myös kokoonpanoissa. EETU kuitenkin suosittelee, että varsinainen puoluepolitiikka jätetään vanhusneuvostotoiminnan ulkopuolelle. Tanskassa vanhusneuvostojen jäsenet valitaan kunnallisvaalien yhteydessä järjestettävin vanhusneuvostovaalein, joissa saavat äänestää kaikki 60 vuotta täyttäneet.

Vanhusneuvostojen toimikauden pituudesta ei lainsäädännössä ole määrätty mitään. Läpikäymieni neuvostojen toimikausi on kahdesta neljään vuoteen. Toimikausi voi olla myös valtuustokausi eli neljä vuotta.

Vanhusneuvosto verkossa

Vanhusneuvoston toiminta perustuu kuntalakiin, ehkä juuri siksi vaikuttaa perin oudolta, kun neuvostojen toiminnasta on vähänlaisesti tietoa kuntien verkkosivuilla. Joidenkin kuntien osalta näyttää siltä, että nettisivuille on lätkäisty vähin mahdollinen tieto eli jäsenet ja kokousten ajankohdat. Sivujen ulkoasukaan ei ole kovin houkutteleva, joten en ihmettele, jos kansalaiset eivät ole löytäneet vanhusneuvostoa.

Kuten jo aikaisemmin viittasin, tehtävät on listattu ympäripyörein sanakääntein. Jäin kaipaamaan konkreettisia tavoitteita, toteutumisen aikataulua, vastuutahoa, kustannusarviota ja toteutumisen seurantaa.

Moderneilla verkkosivuilla pitäisi ehdottomasti olla keskustelupalsta. Sivuilla tulisi myös kertoa, miten aloite vanhusneuvostolle tehdään. Palauteosio kuuluu niin ikään jokaisen aikaansa seuraavan organisaation sivujen vakiovarusteisiin. Osa vanhusneuvostoista on mennyt Facebookiin, mutta eivät läheskään kaikki.

Nykyajassa kiinni oleva vanhusneuvosto käyttää digitaalisia yhteydenpitokanavia mutta yhtä lailla se huolehtii, että yhteydenpito on mahdollista myös heille, jotka eivät voi käyttää sähköisiä välineitä.

Esimerkit Tampereelta ja Iisalmesta

Pidän eniten Tampereen kaupungin vanhusneuvoston sivuista. Sivut ovat selkeät ja heillä on yritystä kertoa toiminnasta. Tampereen sivut ovat paremmat kuin monen muun, joten käytän jonkin verran tilaa Mansen vanhusneuvoston esittelyyn. Jotta tamperelaiset eivät vallan ylpistyisi, niin toki heilläkin on vielä kehitettävää.

Vanhusneuvoston jäsenet yhteystietoineen on esitelty melko perusteellisesti. Kiinnostava yksityiskohta on, että jäsenen vastuualue neuvostossa on myös kerrottu. Esittely tekee jäsenistä inhimillisempiä ja helpommin lähestyttäviä. Järjestöt linkkeineen ovat niin ikään sivuilla.

Yksi Tampereen tavoitteista on penkkejä penkkejä: "Tampere on julistautunut ikäystävälliseksi kaupungiksi. Moni pohjoismainen ikäystävällinen kaupunki on kartoittanut ja tehnyt suunnitelman penkkien sijoittamisesta. On aika lopettaa penkkiasioiden ratkaiseminen "penkki kerrallaan". Penkit ovat ikäihmisille välttämätön perustarve." Kuten penkki-tavoite osoittaa, neuvoston toiminta voi parhaimmillaan olla hyvin konkreettista ja eläkeläisten arkista hyvinvointia tukevaa toimintaa.

Mainitsen vielä yhden yksityiskohdan Tampereelta. Heillä on taulukkomuotoon laadittu vuosisuunnitelma, jossa yhtenä teemana on vanhusneuvoston tunnetuksi tekeminen. Suunnitelman mukaan vanhusneuvosto panostaa viestintään, mikä toteutuessaan on ehdottomasti kaupunkilaisten etu.

Tampereella toimii useita neuvostoja. Verkkosivujen mukaan kaikille neuvostoille on tulossa samaa mallia noudattava toimintaohje, mikä kuntalaisen ja virkamiehen näkökulmasta kuulostaa hyvältä. Julkisen sektorin toiminta näyttäytyy usein byrokraattisena ja monimutkaisena, joten tervehdin aina ilolla, kun kuulen, jotta toimintaa pyritään yhtenäistämään.

https://www.tampere.fi/osallistu-ja-vaikuta/ota-yhteytta-edustajaasi/vanhusneuvosto

Toinen esimerkki tulee Iisalmesta. Iisalmen ikäihmisten neuvosto pyrkii edistämään ikäihmisten selviytymistä erilaisissa arjen toiminnoissa, kuten asumisessa, liikenteessä, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Iisalmen kaupungilla on ytimekäs ikäihmisten neuvoston toimintaohje, joka on tullut voimaan kuluvan vuoden alusta lukien. Ohje puoltaa paikkaansa, kun haluaa saada helpossa muodossa yleiskuvan neuvoston tarkoituksesta, tehtävistä ja kokouksista. Lisäksi kaupungilla on yhden sivun pituinen tiivis neuvostoesite yhteystietoineen.

https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Paatoksenteko-ja-talous/Neuvostot/Ikaihmisten-neuvosto

Tässä on lyhyt ja pintapuolinen kuvaus vanhusneuvostosta. Toivon, että muutama lukija jaksaa tutustua aiheeseen. Uskon, että palaan vanhusneuvosto-asiaan toistamiseen, sen verran kiinnostava ja uteliaisuutta herättävä aihe se on.